A VELO.HU BT. ELŐFIZETÉSI SZERZŐDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 1. PREAMBULUM
  • Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") szabályozzák a Velo.hu által kiadott kiadványok előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett Kiadványoknak a Magyar Köztársaság területén történő kézbesítésének szabályait, valamint a kiadó és az előfizetők közötti egyéb kérdéseket.
 2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK
  • Címzett az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet (illetve olyan egyéb jogi személy, amelynek gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: "Ptk".) 685. § c) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni), akinek a részére a Kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos az Előfizető (megrendelő) személyével.
  • Előfizetés mint szolgáltatás az Előfizetési Jogviszonyon mint keretszerződésen belül az Előfizető által a Kiadó Kiadványára vonatkozóan leadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minimális adatokat tartalmazó, egy éves előfizetési időszakra vonatkozó megrendelés alapján érvényesen létrejött, és az előfizetési díjnak a Kiadóhoz történő beérkezésével hatályosult, határozott idejű szerződéses jogviszony, amelynek tárgya a megrendelt Kiadványoknak az Előfizető vagy a Címzett részére történő értékesítése és kézbesítése az Előfizető, illetve a Címzett részére.
  • Előfizető az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet (illetve olyan egyéb jogi személy, amelynek gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: "Ptk".) 685. § c) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni), aki a jelen ÁSZF alapján a szolgáltatást igénybe veszi.
  • Előfizetési jogviszony az Előfizető által a Kiadó általános vagy esetleges akciós ajánlatának elfogadásaként leadott első érvényes megrendeléssel 1 éves, határozott időre érvényesen létrejött, és az előfizetési díjnak a Kiadóhoz történő beérkezésével hatályosult keretszerződéses jogviszony.
  • Kiadó
   Velo.hu Szolgáltató Betéti Társaság

   székhelye: 2049 Diósd, Hunyadi u. 2.;
   cégjegyzékszám: 13-06-054041, nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság;
   honlap: http://www.velo.hu
   e-mail:
  • Kiadvány jelenti a Kiadó által időszakosan kiadott, Velo.hu Bringamagazin és Honlap címmel elnevezett időszaki lapot.
  • Megrendelés jelenti az Előfizető részéről a Kiadó általános vagy esetleges akciós előfizetési ajánlatának elfogadását a 3. pontban kifejtettek szerint.
 3. ELŐFIZETÉSI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, TARTALMA, VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE, MÓDOSÍTÁS
  • A Kiadó és az Előfizető közötti Előfizetési Jogviszony érvényesen létrejön, amint a Kiadó általános vagy akciós ajánlatát az Előfizető elfogadja, azaz a Kiadványra a Kiadó honlapján a Megrendelést leadja. Az Előfizetési jogviszony akkor lép hatályba, amikor az Előfizető az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat megfizeti, oly módon, hogy az a Kiadó számláján beazonosítható módon jóváírásra kerül.
  • A Megrendelés kizárólag a Kiadó által üzemeltetett http://www.velo.hu weboldalon keresztül elérhető Velo Magazin menüpont alatti Előfizetés fül előfizetési adatlapjának kitöltésével történhet.
  • A Kiadó a Kiadványra vonatkozó előfizetési díjat és esetleges akciós ajánlatot a http://www.velo.hu internetcímen folyamatosan közzéteszi és aktualizálja.
  • A Megrendelés minimális tartalma:
   • az előfizetni kívánt Kiadvány megjelölése;
   • a Kiadvány megrendelt lappéldányainak darabszáma (a megrendelt lappéldányok darabszámát nem tartalmazó megrendelés, a Kiadvány valamennyi számának egy példányára vonatkozó megrendelésnek minősül);
   • az Előfizetés 1 éves, határozott idejű időtartamának megjelölése;
   • az Előfizető neve/megjelölése (név vagy cégnév) és címe/székhelye (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése);
   • a Címzett neve (megjelölése) és címe (székhelye) (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése), amennyiben az Előfizető nem saját részére kéri a Kiadvány kézbesítését;
   • az előfizetési díj banki átutalással történő megfizetési módjának megjelölése.
  • Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes Megrendelésnek.
  • A beérkezett megrendelés alapján az elektronikus visszaigazolást követően a Kiadó írásban is visszaigazolja a megrendelést az Előfizető felé a banki átutalás után kiállított nyugta megküldésével az első Kiadványszám postázásával egyidejűleg.
  • Az elektronikus visszaigazolás tartalmazza az Előfizető által kitöltött és elektronikuson elküldött előfizetési adatlapját.
  • Az írásos visszaigazolás tartalmazza:
   • a Kiadó cégnevét és székhelyét,
   • az Előfizető nevét és címét, illetve a Címzett nevét és címét, ha az nem azonos az Előfizetővel,
   • a megrendelt Kiadvány megjelölését és példányszámát,
   • az Előfizetés 1 éves, határozott idejű időtartamát, valamint a kézbesítés kezdő hónapját
   • az előfizetési díjat,
   • az előfizetési díj banki átutalását is igazoló nyugtát, illetve
   • a jelen ÁSZF elérhetőségét.
  • A banki átutalással teljesített előfizetések automatikusan a befizetést követően, az ezt követő első megjelenéssel kezdődnek.
  • Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy az akciók határidejének lejártát követően már ne fogadjon el megrendelést az akciós áron.
  • Az Előfizető tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelés során megadott e-mail és telefon elérhetőségét az előfizetéssel kapcsolatos kommunikáció során a Kiadó felhasználja. A Kiadó nem vállal felelősséget a megadott e-mail postafiókkal vagy telefonszámmal kapcsolatos esetleges változások, illetve visszaélések miatt az Előfizetőnek címzett üzenetek vonatkozásában, amennyiben a változásról, illetve visszaélésről az Előfizető a Kiadót nem tájékoztatta.
  • Az Előfizető köteles a Megrendelés elektronikus és írásos visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni, és az esetleges eltéréseket a Kiadónak haladéktalanul bejelenteni a visszaigazoláson feltüntetett vagy az impresszumban szereplő elérhetőségeken a kézbesítendő első lapszám megjelenése előtt legalább 15 nappal. Amennyiben az Előfizető késedelmesen jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Kiadó nem felel az eltérésből adódó hibás kézbesítésért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért.
  • Amennyiben Előfizető más Címzettnek ajándékoz előfizetést, úgy megrendelésével szavatolja, hogy a Címzettől adatkezelési hozzájárulással rendelkezik.
  • Az Előfizető, illetve a Címzett köteles a Megrendelésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi eltérést és/vagy változást, ideértve az ideiglenes címváltoztatást is, a változás időtartamának megjelölésével, haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak. A változás a vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 30. napon válik hatályossá, és a Kiadvány ezen időpontot követő első megjelenési számának kézbesítése történik a megváltoztatott Megrendelés szerint. Amennyiben az Előfizető elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért (nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az előfizetési díj azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás vagy hiányos adatok miatt, stb.) a Kiadó nem felel.
  • Az Előfizetés a megrendeléssel érvényesen létrejön. Az Előfizetés akkor lép hatályba, ha az Előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj banki átutaláson keresztül és beazonosítható módon jóváírásra kerül a Kiadó vagy a Terjesztő bankszámláján.
  • A Kiadó az előfizetett Kiadványt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint - a Terjesztő igénybevételével - kézbesíti az Előfizető által megjelölt Kézbesítési címre. Előfizető az előfizetési díj megfizetésével lemond a küldemény személyes kézbesítéséről, és úgy rendelkezik, hogy a Kiadvány az általa meghatározott és biztosított levélszekrénybe /postafiókba helyezéssel kerüljön kézbesítésre.
  • Az Előfizető az Előfizetési Jogviszony fentiek szerinti létesítésével kifejezetten hozzájárul és elfogadja, hogy amennyiben a Kiadványhoz esetlegesen mellékelt ajándék, termékminta a részére vagy a Címzett részére kézbesítésekor annak mérete miatt a postaládába nem fér bele, úgy a Kézbesítő jogosult a fóliát eltávolítani, és a küldeményeket külön belehelyezni a postaládába.
 4. ELŐFIZETÉSI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE
  • Az Előfizetési Jogviszony megszűnik:
   • az 1 éves, határozott idejű Előfizetés lejártát/megszűnését követően;
   • az Előfizető halálával (jogi személy esetén jogutód nélküli megszűnésével), azonban a befizetéssel hatályosult határozott idejű Előfizetés lejártáig az előfizetett Kiadványok kézbesítésre kerülnek;
   • az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy nem megfelelősége miatt a kézbesítés nem megvalósítható. Ezesetben a Kiadó megkísérli az adatok kiegészítését/beszerzését, és ennek sikertelensége esetén az előfizetési díjat az Előfizető részére 45 napon belül visszatéríti.
  • A határozott idejű Előfizetés rendes felmondással nem szüntethető meg.
  • Köteles a Kiadó az Előfizetőt előzetesen írásban értesíteni abban az esetben, ha az előfizetett Kiadvány kiadását véglegesen megszünteti, illetve, ha a kiadás periodicitását megváltoztatja. Kiadó az egyéb változtatások jogát fenntartja. Írásbeli értesítésnek minősül az előfizetett Kiadványban megjelentetett, vagy az abba behúzott tájékoztató is. Az Előfizető ilyen esetben - választása szerint - jogosult:
   • a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére, vagy
   • a megváltozott feltételek szerinti kézbesítésre, illetve
   • esetlegesen a Kiadó által felkínált alternatív Kiadványnak a Kiadó által felkínált előfizetési időszakra vonatkozó elfogadására.
  • Választására vonatkozóan az Előfizető e-mailben köteles nyilatkozni a Kiadónál az előzetes írásbeli tájékoztatásban megjelölt határidő leteltéig. Amennyiben az Előfizető a határidő leteltéig nem jelzi választását a Kiadó felé, a Kiadó jogosult választani a fenti (i)-(iii) lehetőségek közül.
  • Amennyiben az Előfizető írásban előterjesztett igénye a visszatérítésre irányul, úgy a Kiadó a visszajáró összeget az erre irányuló nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti vissza.
 5. ELŐFIZETÉSI DÍJ
  • A Kiadványra vonatkozó mindenkor aktuális általános előfizetési díj a Kiadó által üzemeltetett http://www.velo.hu honlap Velo Magazin menüpontjának Előfizetés füle alatt érhetők el.
  • Az előfizetési díjak tekintetében a Megrendelés beérkezésének időpontja az irányadó.
  • Az előfizetési díj megfizetése kizárólag banki átutalással történhet.
 6. REKLAMÁCIÓKEZELÉS
  • A Kiadó az Előfizetőkkel vagy - ha nem azonos az Előfizetővel - Címzettekkel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére az e-mail címen elérhető ügyfélszolgálatot tart fenn. A Kiadó ügyfélszolgálata rögzíti és kezeli a reklamációt. A bejelentő reklamáció kivizsgálása érdekében köteles megadni az Előfizetés azonosításához szükséges, az ügyfélszolgálat által kért adatokat (Előfizető/Címzett neve, címe).
  • A Kiadó reklamációs ügyfélszolgálatához bejelentett valamennyi reklamáció kivizsgálásra kerül 30 napon belül. A vizsgálat eredményéről igény szerint az Előfizető tájékoztatást kap.
  • A reklamációra és annak kezelésére egyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 7. TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉS
  • Az Előfizető a Megrendeléssel elfogadja és tudomásul veszi, hogy a távollévőkről kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 5. § e) pontja alapján az Előfizető ugyanezen Korm. rendelet 4. § szerinti elállási jogot nem gyakorolhatja.
 8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  • Jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét minden előfizetni kívánó érdeklődő megismerheti a Kiadó által üzemeltetett http://www.velo.hu honlapon a Velo Magazin menüpont Előfizetés füle alatt található Általános Szerződési Feltételek letöltésével.
  • Jelen ÁSZF bármely módosítását a Kiadó a változás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. A változásról szóló értesítést a Kiadó internetes honlapján közzéteszi.
  • Az Előfizető a Kiadvány megrendelésével, illetve az előfizetési díj megfizetésével, a Címzett az első kézbesített Kiadvány átvételével elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.
  • A Kiadó és az Előfizető jogviszonyára egyebekben a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályi rendelkezései az irányadók.
  • Jelen ÁSZF 2010. február 15. napján lép hatályba, és az ezt követően létrejött Előfizetési Jogviszonyokra vonatkozik. A jelen ÁSZF hatályba lépését megelőzően létrejött Előfizetésekre a jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki. Bármely korábbi ÁSZF a Kiadványokra vonatkozó részében a fentiek szerint hatályát veszti.


Kelt Budapesten, 2010. január 15. napján
Francia Alpok 2017. Francia Alpok 2017.
Távolság: 980 km
Szintkülönbség: 11000 m
Nehézségi fok: 8
Albán-Anzix 2017.
Távolság: 999 km
Szintkülönbség: 12000 m
Nehézségi fok: 8
Alpok kommandó 2016.
Távolság: 590 km
Szintkülönbség: 7200 m
Nehézségi fok: 8


Velo.hu bringamagazin.
Biciklis hírek, tesztek, felszerelések, túrák és apróhirdetések