ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 1. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI ELVEK
  • A velo.hu domain név alatt elérhető Internetes oldalt (a továbbiakban: Weboldal) a Velo.hu Bt. (székhely: 2049 Diósd, Hunyadi u. 2.; cégjegyzékszám: 13-06-054041; a továbbiakban: Velo.hu) üzemelteti és szolgáltatja.
  • A Weboldalon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes, és az adatkezelés jogalapja az adatalanyok tájékozott hozzájárulása, amelyet tipikusan adataik megadásakor adnak meg.
  • A Weboldal használata a Weboldal látogatása során rögzített adatokkal végzett adatkezelések tekintetében a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak elfogadásának, és az itt meghatározott adatkezeléshez való tájékozott hozzájárulásnak minősül (tekintettel arra, hogy a forgalmi adatok automatikusan rögzítésre kerülnek).
  • Az előfizetések megrendelése, a regisztráció és a magazinokban közzétett esetleges nyereményjátékokban történő részvétel során megadott személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást az érintettek a megrendelés, illetve a nyereményjátékra történő jelentkezés elküldésével, valamint a regisztrációval adják meg.
  • A Weboldalon megadott és a látogatás során rögzített személyes adatok kezelője a Velo.hu.
 2. A WEBOLDAL LÁTOGATÁSA SORÁN RÖGZÍTETT ADATOK
  • A Weboldal látogatása során rögzített személyes adatok Velo.hu általi kezelésének célja a Weboldal hibamentes és felhasználóbarát módon történő működtetése, és a megrendelések teljesítése.
  • A Weboldalra látogatók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése céljából automatikusan naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek. A naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül, és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományok tárolásra kerülnek a Velo.hu vagy szerződéses partnere, az ADVERTICUM Hirdetés-kiszolgáló és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (szélkhely: 2040 Budaörs, Fodros u 37/a; cégjegyzékszám: 13-10-040815) szerverén.
  • Az IP-címeket a Velo.hu semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne. Az oldalak látogatása során a személyes adatokat nem tartalmazó session azonosítók automatikusan törlődnek.
  • A Weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat használnak - kis fájlokat, amelyek a felhasználók hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és a felhasználók azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználók beállíthatják böngésző programjukban, hogy értesítést kapjanak a cookie-k küldéséről, és eldönthetik, hogy kívánják-e azokat fogadni. (A cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.) (A cookie-kal kapcsolatban további információ a http://www.cookiecentral.com címen olvasható).
 3. A WEBOLDALON AZ ELŐFIZETÉSEK ÉS TERMÉKEK MEGRENDELÉSE, A REGISZTRÁCIÓ, ILLETVE A NYEREMÉNYJÁTÉKOKRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS SORÁN MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK
  • A Velo.hu kiadóként és adatkezelőként, valamint a terjesztésben közreműködő társaság(ok) mint a Velo.hu utasításainak megfelelően eljáró adatfeldolgozó(k), az Előfizetői (Címzetti) adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel.
  • A Velo.hu Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzata a http://www.velo.hu Adatvédelem menüpontján keresztül érhető el.
  • A Velo.hu Magazinra történő előfizetéssel, valamint az előfizetés, illetve termék megrendelésével az előfizető, illetve a Weboldalon regisztráló személy kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a regisztráció, illetve a megrendelés során megadott személyes adatait a Velo.hu Bt. a vonatkozó előfizetői preferenciák nyilvántartása, valamint a megrendelések és előfizetések feldolgozása és teljesítése céljából kezelje.
  • A magazinokban vagy honlapon közzétett nyereményjátékokban történő részvétellel a játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik a Velo.hu mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat a Veo.hu minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése, az esetleges reklamációk kezelése, illetve a nyeremények kézbesítése céljából.
  • A játékosok beleegyezésüket adják továbbá ahhoz, hogy nyertességük esetén nevüket és lakcímük település adatát a Velo.hu kiadványában nyilvánosságra hozza.
  • Megadott adatokon mindig azon adatok értendők, melyek megadása a nyereményjátékban történő részvétel feltétele.
  • Más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a felelősség az adatkezeléshez (ideértve az adattovábbítást és a Velo.hu által a személyes adatokkal végzett adatkezelési műveleteket is) szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a más személyes adataival való visszaélés jogellenes.
  • A Velo.hu az adatkezelés során adatfeldolgozóként a Magyar Posta Zrt-t (1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.) vagy az Adverticum Zrt-t (lásd fent) veszi igénybe. Az adatokat az adatfeldolgozókon kívül csak a Velo.hu dolgozói ismerhetik meg.
  • Az adatkezelés az előfizetés lejártát követő hatodik hónap végéig, nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés esetén pedig a sorsolást követő hatodik hónap végéig tart.
  • A nyereményjáték nyertesei hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy adataikat a Velo.hu átadja a nyeremény juttatójának a juttató számviteli kötelezettségeinek teljesítése és esetlegesen a nyereményként felajánlott szolgáltatás közvetlenül a juttatónál történő igénybevétele érdekében.
  • A nyertesek adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Velo.hu székhelyén, illetve a partner szintén a székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.
  • A regisztráció során megadott adatokat a Velo.hu az adott érintett személlyel fennálló ügyfélkapcsolat időtartama alatt kezeli, amely nem feltétlenül esik egybe az előfizetés időtartamával.
  • Az előfizetőkről a Weboldalon megadott, illetve felvett adatokat, és az előfizetők preferenciáit a Velo.hu különböző keresési paraméterekkel használható számítógépes adatbázisban kezeli.
 4. SZEMÉLYES ADATOK MARKETING ÉS EGYÉB CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA
  • A Weboldalon történő regisztrációval, illetve az előfizetői megrendelések elküldésével az előfizetők hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Velo.hu az előfizetők által megadott adatok felhasználásával az előfizetési jogviszony lejárta előtt, illetve a jogviszony megszűnését követő hat hónapon belül újabb előfizetési ajánlatokkal keresse meg őket.
  • Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Szervező termékeivel/szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, valamint ahhoz, hogy ennek érdekében a Velo.hu a játék regisztrációkor megadott adatait átadja a Szervezőnek, azonban mégsem szeretné, hogy a jövőben további névre szóló információkkal, anyagokkal megkeressék, nevének és címének megadásával írásban postai úton vagy elektronikus levélben kérheti adatai törlését a Szervezőtől, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően.
  • A nyereményjátékokban történő részvétel általában a játékosok adatainak marketing célú felhasználásának engedélyezéséhez kötött.
  • Ezenkívül a Velo.hu a felhasználók elektronikus levelezési címét, illetve telefonszámát és más elérhetőségeit a jogszabályok ellenkező rendelkezése hiányában csak a felhasználók előzetes külön hozzájárulása esetén használja fel marketing, tájékoztatási, piackutatási és más egyéb, a Velo.hu kiadványokra vonatkozó megrendelések és előfizetések teljesítésével kapcsolatos, valamint a regisztráció céljától eltérő más, a fentiekben nem említett adatkezelési célokra.
  • Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Velo.hu termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, azonban mégsem szeretné, hogy a jövőben további névre szóló információkkal, anyagokkal megkeressék, nevének és címének megadásával írásban postai úton vagy elektronikus levélben kérheti adatai törlését a Velo.hu-tól, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően.
 5. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYEK JOGAI
  • A Weboldalon történő regisztrációval, a Velo.hu Magazinra való előfizetéssel vagy a nyereményjátékkal kapcsolatban végzett adatkezeléssel érintett személyek a Velo.hu székhelyére küldött levélben, valamint az e-mailcímen bármikor kérhetik a Velo.hu által végzett, az előfizetések teljesítésének céljától eltérő adatkezelésekhez (pl. e-mailcímek marketing célú felhasználásához) megadott hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve jogosultak személyes adataik kezelése ellen az Avtv. által meghatározott esetekben tiltakozni.
  • A Weboldalon történő regisztrációval, a Velo.hu Magazinra való előfizetéssel vagy a nyereményjátékkal kapcsolatban végzett adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása csak a regisztráció / előfizetői szerződés / nyereményjátékban való részvétel felmondásával együtt lehetséges.
  • Az adatkezeléssel érintett személynek jogában áll továbbá a fenti elérhetőségeken (i) tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről; (ii) adatai helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését kérni; (iii) jogai megsértése esetén bírósághoz fordulni; és (iv) követelni az adataik jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítését.
  • A Velo.hu által a Weboldal működtetésével, a Velo.hu Magazinra való előfizetéssel, valamint az esetleges nyereményjátékokkal összefüggésben végzett adatkezelés minden további tekintetben megfelel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek, illetve az egyéb speciális adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek.


Kelt Budapesten, 2010. január 15. napján
Francia Alpok 2017. Francia Alpok 2017.
Távolság: 980 km
Szintkülönbség: 11000 m
Nehézségi fok: 8
Albán-Anzix 2017.
Távolság: 999 km
Szintkülönbség: 12000 m
Nehézségi fok: 8
Alpok kommandó 2016.
Távolság: 590 km
Szintkülönbség: 7200 m
Nehézségi fok: 8


Velo.hu bringamagazin.
Biciklis hírek, tesztek, felszerelések, túrák és apróhirdetések